Bhurgeancho Kaneor – Lyrics   Alfred Rose

Bhurgeancho Kaneor – Lyrics |  Alfred Rose

Bhurgeancho Kaneor – Lyrics |  Alfred Rose

Lyrics|Composer: Alfred Rose
Vocalist: Alfred Rose

Bhurgeancho Kaneor – Lyrics

 

Anv kazar zalom porum, punn hea vorsa zalom pai
Ekech pavttim poi dogam zannam, baba anim bai
Maim mhunnta putager ailo xamaim anim xapai
Eklem roddlear dusrem bobou marta hai hai

Guneanv konnancho, guneanv Devacho,
Kiteak Dhoniam, ekech pavtt diloi kaneor dogamcho
Guneanv konnancho, guneanv Devacho,
Kiteak Dhoniam, ekech pavtt diloi kaneor dogamcho

Tim zaleleak gharan suseog nam, dissui bhor goddbodd
Bail mhunnta apunn eklich aplea pai mainchi kunvor
Bhurgeank konnanchim nanvam ghaltai, tim chintun dovor
Aploi xapai-xamaim ailean mhunnta bhitor

Maim mhunnta ek, anim bail mhunnta ek
Doullun doullun mojem kelem Baltimanchem kek
Maim mhunnta ek, anim bail mhunnta ek
Doullun doullun mojem kelem Baltimanchem kek

Main anim bailen dogainim tonchun maka khelo
Sonsunk nezo zatoch ho kauz padri mukar velo
Bailen sanglem, mainui sanglem, padri ghuspolo
Khuimcheai Santachem nanv ghal mhunnon sango laglo

Maim mhunnta hum ani bail mhunnta tum
Tantun bhurgim roddonk lagtat umge-umge-um
Maim mhunnta hum ani bail mhunnta tum
Tantun bhurgim roddonk lagtat umge-umge-um

Dista maka patkam mojim zalean mista choddam
Dekun Devan hi khast daddlea diun dogam poram
Nanvank lagon gharan poieat koslim zoddam moddam
Bhirant dista chintun mojim zait mhunn addam

Nakan khuris kaddtam, kanank mojea dhortam
Anik sonsot naka Saiba, paimyeam tujea poddtam
Nakan khuris kaddtam, kanank mojea dhortam
Anik sonsot naka Saiba, paimyeam tujea poddtam

 

Suggested Songs

 

Bessanu Nastannam Kazar – Lyrics | Alfred Rose

Tarvotti – Lyrics | Minguel Rod | Konkani Song

Telephone Korun Fottotai – Lyrics | Konkani Old Song

Devache Vedi Sorim – Lyrics | Konkani Devotional Songs

Alfred Rose – Hai Re Hai | Konkani Song Lyrics

Ratche Ratt – Lyrics | Lawry Travasso & Denzilia Menezes

Suryacha Kirnani – Lyrics | Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus

Namaan Tuka Ae Bhaagi Avoipona | Wilfy Rebimbus

Dubai Porto Vetam – Jerome D’Souza & Agnes DeSouza

Yo Moga Tum Mojea Sukha | Rita Lobo-C.Alvares | Mangoansongs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.