Dhondubal - Lyrics | Minguel Rod

Dhondubal – Lyrics | Minguel Rod

Dhondubal – Lyrics | Minguel Rod

Singer: Minguel Rod

 

 

Dhondubal – Lyrics

Hea utrancher bhava sintid mhojea ghal
Poilem chint, magir poddot mal
Tum khuincheai zhaddar uddnam
Ani eksuro rav aiz-kal
Punn kazar ek ujeachem dhondubal

Poilem tem dista amkam godd-godd-godd-godd sakor
Thoddea tempan zodd tuka, zatai tum pokhor
Kaiboro astai tum, chirddon zata bhakhor
Avoi ge kazar khorench dharecho ek vakhor

Khuxeal dis sar tum khaun jirem mirem alem
Bhienakaim, faleachem pounchem falem
Punn sakrament tum zoddxi, sukh kobar tujem zalem
Avoi, tim bhurgim mhunnge umleanchem mhalem

Matso nidlear bail mhunnta kitem rokddoch tum meloi
Bhurgeancho kastig kaddinezo tor kazar kiteak zaloi?
Babuk hanv dud ditam, baiek matxem dholoi
Ghe magir dholoi-haloi geli tuji koloi

Punn sangtam bhava, ugddas dhor mhozo
Kednaim sasumaim ieun for kaddta tuzo
Thuim konnachem pettot zhogddem
Ti anink gormi sonxinezo
Tovui tuvench palounk zavoi uzo

Dekhun chedde mevta thuim marat tumi uddnam
Hem tumkam sangtam kazari dukh bhogta tednam
Xirkon urxeat kanttean, sambhaunk khaiat chun’nam
Punn bhava mhojea kazar borem nhom re kednam

 

Suggested Songs

 

Nou Bhurgeancho Pai – Lyrics | Minguel Rod

Sandra – Alfred Rose – Lyrics | Konkani Song

Darling Lucy – Lyrics | Konkani Old Hit Song

H. Britton – Girlfriend | Konkani Song Lyrics – 2022

Devache Vedi Sorim – Lyrics | Konkani Devotional Songs

Haathanth Ghevn Haath – Josal & Prajoth Dsa

H. Britton – Carolina | Konkani Song Lyrics – 2022

Tin Vorsancho Sangath – Lyrics | Alfred Rose

BOMBIL MARY – Lyrics | Singer Kenny | Konkani Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.