Goenchem Ghor Sambau Lyrics | M. Boyer

Goenchem Ghor Sambau Lyrics | M. Boyer

Goenchem Ghor Sambau Lyrics | M. Boyer

 

Lyrics: M. Boyer
Vocalist: M. Boyer

 

Goenchem Ghor Sambau Lyrics

 

Akhea sonvsark ximpodleam, bhurgim goemkaramchim
Gulfant assat poi tim, orsan, don vorsani eupachim
Thoddeani Europak ghoram bandleant, chintun tinch gharam mhunn sasnachim
Bhavanim chintlelem zal’lem tor mel’lim ghara eupachim

Kitle maim ani pai aplea bhurgeank vhodd xinkop diun
Chintlem Europak daddlear, yetelint mhunn vhodlim zaun
Thoddeani maim paichi kednach khoborui ghetli na eun
Goa Xarak visron, Europak raule bail bhurgeank gheun

Fattim anv London gel’lom, punn chodd teomp thoim ravonk nam
Thodde Goemkar meule maka, sogloch lok mevonk nam
The babde Inglezuch uloita, konkanichi kaim khobor nam
Thodde Goemkar mhunntat, apunn kednach Goeam pavonk nam

Goemkar bhorleat, Europak, London, Canada Xarani
Punn thoddeank khoboruch nam, Goeam konn rautat tea ghorani
Europak chodd teomp ravon, kedi chukh keli tea Goemcarani
Bhatkar mele, mhunn ghoram tachim aplim kelim mundkarani

Bhava dusreache ganv the, tum tuje kedna mhunnonaka
Konkani uloi, Goemkar mhunn sangonk lozonaka
Tujem Goemkar ponn zai tor tuka, pordhesan chodd teomp ravonaka
Goa xarak, tujea gharak ani maim paik visronaka

Fattim kitem ghodlem poiat kuwait, zuz zaun dusmanachem
Kuwitkar salvar zale, Goeam ghor aslem mhunn sogleamchem
Konnachea ganvant kitem zait tem sangonk zaina konnachem
Dekun tum khoimsorui rau, punn sodanch samball ghor Goemchem
Dekun tum khoimsorui rau, punn sodanch samball ghor Goemchem

 

 

Suggested Songs

Konvchechem Kankonn – Star Of Arossim

Pipirmitt – Robin Vaz & Antonette

Oh Cheddva – Mahendra Kapoor

Vhoddekar Konkani Song Lyrics – Shailendra Singh & Dilraj Kaur

From Dubai With Love – Singer: Chris Perry

Happy New Year Konkani Song Usha Mangeshkar

Ye Johnny Ye – Rita Rose

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.