Lakpoti Ponvoti Lyrics - Alfred Rose

Lakpoti Ponvoti Lyrics – Alfred Rose

Lakpoti Ponvoti Lyrics – Alfred Rose

 

Song: Lakpoti Ponvoti

Lyrics: Alfred Rose

Music: Alfred Rose

Vocals: Alfred Rose

Song Credit:  Saregama India Limited

 

 

Lakpoti Ponvoti Lyrics

 

Hai Khuxeal anv jietalom
Uskea mekllo bonvtalom
Sokalim anv sirvisek vetalom, moinean pag ghetalom
Konti vinnem dis sartalom
Bail-bhurgeank sambautalom
Deva-Bapaik anv aragam ditalom,jevun kaun sust nindtalom

Rautalom korun ek borixi kotri
Pausachea tempar gheun bonvonaslom sontri
Bail mhunno bienaka, dasti tum kaddi naka, ghor choloitam ditam khatri
Soro pionk nam brandy zanv ti contri
Devak bion anv kori moji chakri
Chintinastanam maka lagli nhuim ga saiba ti panch lakhamchi lottri

Lottri lagonam fuddem
Hai pattlean ixtttamchem birem
Rinnam kaddunk ietat ghara koddem, mhunntat tujem noxib borem
Hamm panch lakhamchem voddem
Kuddichem korta mista moddem
Khontinim toklecher kelam pennem, sukh mojem zalem unnem

Bail hem add tem add tem add korta bejar
Addinam zalear bestich zata ragar
Dekonk naslelem galunkui saibaga toulen ghalunk osso zala amcho vepar
Nid passun poddonam anv nidonk gelear
Dis ani rat toklecher chintnamcho bar
Hemvui zalear borem dista, temvui zalear borem dista
Duddvamcher tea boslo denvchar

 

 

Suggested Songs

 

Pishi Bail Lyrics

Moineachi Poili Tarik Lyrics

Kochreachea Dobean Lyrics | Alfred Rose & Engelbert Rose

Khoro Istt Lyrics | Alfred Rose

Kelliwali Ani Santrawalla Lyrics | Alfred & Rita Rose

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.