Shopping Naka - Lyrics | Alfred & Rita Rose

Shopping Naka – Lyrics | Alfred & Rita Rose

Shopping Naka – Lyrics | Alfred & Rita Rose

 

Singers: Alfred Rose & Rita Rose

Music & Lyrics by: Alfred Rose

 

Shopping Naka – Lyrics

 

Rita:Chol-ia, chol-ia, chol-ia, shoppingak vor maka
Christmas lagim eta, vistid zai maka
Alfred:Ozar passun dilear, maka shopping tem naka
Vostu soglleo gheun coolie korta maka

Rita:Chol-ia, chol-ia, chol-ia, shoppingak vor maka
Christmas lagim eta, vistid zai maka
Alfred:Ozar passun dilear, maka shopping tem naka
Vostu soglleo gheun coolie korta maka

Rita:Anv tuji bail tum nhozo ghov
Shoppingak tum exi bessanv ghaltolo Dev
Alfred:Ako dis votan shopping korun zalom mov
Veta titleaim shoppanim mhuntta, “KAPDDA SASTA DEU”

Rita:Anv tuji bail tum nhozo ghov
Shoppingak tum exi bessanv ghaltolo Dev
Alfred:Ako dis votan shopping korun zalom mov
Veta titleaim shoppanim mhuntta, “KAPDDA SASTA DEU”

Rita:Kiteak bobau martai list anvem kelam
Kitem kitem zai tem antun boroilam
Alfred:Adim tunvem listam keleaim sogllim bondolam
Listam konxeak marun meuta tem gheun ailam

Rita:Kiteak bobau martai list anvem kelam
Kitem kitem zai tem antun boroilam
Alfred:Adim tunvem listam keleaim sogllim bondolam
Listam konxeak marun meuta tem gheun ailam

Rita:Tum dadlo zaun shopping korun thoktai
Anv kednanch thokonam tum kiteak bietai
Alfred:Colaba than markettan chollon shopping kortai
Missak chollon hea mhunttlear, paim dukle mhunn roddtai

Rita:Tum dadlo zaun shopping korun thoktai
Anv kednanch thokonam tum kiteak bietai
Alfred:Colaba than markettan chollon shopping kortai
Missak chollon hea mhunttlear, paim dukle mhunn roddtai

Rita:Poi tuje moche sogllech zaleat pirddear
Dusre tuka gheuia, style zalea mudar
Alfred:Gelea vorsa bailek moche gheunk ghel’lom shopar
Xembor par dakhoilet, salesmen zalet bejar

Rita:Poi tuje moche sogllech zaleat pirddear
Dusre tuka gheuia, style zalea mudar
Alfred:Gelea vorsa bailek moche gheunk ghel’lom shopar
Xembor par dakhoilet, salesmen zalet bejar

Alfred:Kitle moche poilet pun ekui ghetlonam
Kitleo vostu poitat, pun kitlinch vanponnam
Shoppanim bhair bitor bair bitor sorta, kitench tika mandonam
Anv tika kosso mandlom mhunnon ekloch Dev zannam

Alfred:Kitle moche poilet pun ekui ghetlonam
Kitleo vostu poitat, pun kitlinch vanponnam
Shoppanim bhair bitor bair bitor sorta, kitench tika mandonam
Anv tika kosso mandlom mhunnon ekloch Dev zannam

 

Suggested Songs

 

Sant Francis Xavier – Lyrics | Alfred Rose

Tujea Bhurgeak Sambal – Lyrics | Alfred Rose

Darling Lucy – Lyrics | Konkani Old Hit Song

Ami Sogllim Ek – Alfred Rose

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.