Dadar Lyrics | Jacinto Vaz & Sucorrina

Dadar Lyrics | Jacinto Vaz & Sucorrina

Dadar Lyrics | Jacinto Vaz & Sucorrina

 

Name of the Song: DADAR
Singers: LATE JACINTO VAZ & SUCORRINA
Lyrics: LATE JACINTO VAZ
Music: MIKE MACHADO & TONY VAZ
Copyrights: MANFA MUSIC

 

 

 

Dadar Lyrics

 

Sucorrina: Moga tum Goeam vetai, kalliz mojem dukoitai
Rokddoch ieo, chodd teomp ravonakai
Jacinto: Sodd dasti bhienakai, tunch vortovta suropai
Ekuch mhuino rojea mevlea bai

Sucorrina: Goeam vetuch tum konnamcheai mogan poddxi
Inocent kalliz mojem moga tum roddoixi
Jacinto: Tunvuim bore baxen rav dusreak vengent dhorxi
Mogacho Jacint mhunnon tum mhaka fottoixi

Both: Kalliz moga zata hem abalar
Kednam zatelim sang ami kazar
Dogaim goribponnamchea nadar
Mog kelo ami ixttixinar Dadar

Sucorrina: Moga tum atam vetai tor, sanglam tem ghott motin dhor
Hanvui ietam mhakai vhor barabor
Jacinto: Motin muzo niall kor, visorchonam morosor
Hanv tuzo, dogaim sonvsarant asosor

Jacinto: Goeam vetoch moga kitem haddum tem sang tuka
Sucorrina: Kaim ek naka moga fokot tunch zavo mhaka
Jacinto: Kiteak moga oxem suskar soddun bexttench roddta
Sucorrina: Goeam vetoch tum bodolxi mhunn bhirant dista

Both: Ghevnakai tum mathear chintnancho bhar
Mogak amchea dusman asat sabar
Devan bhesanv ghalchem hea ekvottar
Mog kelo dekun ixttixinar Dadar

Sucorrina: Fottoixi moga mog korun, roddoixi dusreak dhorun
Sarkem sang kednam ieta to portun
Jacinto: Roddonakai suskar soddun, rokddoch ietam mudans korun
Mogachem dor uddonvchonam katrun
Sucorrina: Hanv gorib mhunnon moga tum mhaka visorxi
Ozaranim doth mevta Goeam dothik bhulxi
Anik tuka kaim sangonam tujich khoxi
Jacinto: Kiteak oxem tum ulas soddtai mojea Lucy

Both: Rat-dis moga chintnancho bhar
Kednam ugoddttelem mogachem dar
Novembrachea mhuinean amchem kazar
Poiloch mog amcho ixttixinar Dadar

 

 

Suggested Songs

Konvchechem Kankonn – Star Of Arossim

Pipirmitt – Robin Vaz & Antonette

Oh Cheddva – Mahendra Kapoor

Vhoddekar Konkani Song Lyrics – Shailendra Singh & Dilraj Kaur

From Dubai With Love – Singer: Chris Perry

Happy New Year Konkani Song Usha Mangeshkar

Ye Johnny Ye – Rita Rose

Bombay Dekho Lyrics – Jacinto Vaz

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.