Tambde Rosa | Konkani Song Cover | Konkani Mando lyrics

Tambde Rosa | Konkani Song Cover | Konkani Mando lyrics

Tambde Rosa | Konkani Song Cover | Silver Notes Band

 

 

 

Tambde Rosa | Konkani Song Cover | Konkani Mando lyrics

 

Lyrics

 

Tambde Rosa tuje polle
Dukhanim bhorleait muje dolle (X2)

Papachem Licens assa zalear polle
Kazar zaunchek moje kodde (X2)

Istimosanv Rozachem, Roza mojea mogachem
Kazar zaunk lisens na go Papachem (X2)

Papachem licens assa re maka
Kazar zaumcheak rautam tuka (X2)

Tum tor kazar zainam zalear moga
Moji bhirmott futt’teli tuka (X2)

Istimosanv Rozachem, Roza mojea mogachem
Kazar zaunk lisens nam go Papachem (X2)

Main-pain kazar maka kelem
Sukhantlem voron dukhant ghatlem (X2)

Sabar ankvar cholle ektaim zaun
Adoraru maka kelem (X2)

Istimosanv Rozachem, Roza mojea mogachem
Kazar zaunk lisens na go Papachem (X2)

 

Related Songs

Istimosanv Rozachem – Konkani Mando

Mando-Dulpods & Deknnis – Konkani Folk Songs Of Goa

0 Comments

No Comment.

Goa’s Top 5 Female Singers of All Time – 2022