Khaxea Maimchem Dudh - Lyrics | M Boyer

Khaxea Maimchem Dudh – Lyrics | M Boyer

Khaxea Maimchem Dudh – Lyrics  M Boyer

Lyrics & Vocals by: M. Boyer

 

Khaxea Maimchem Dudh – Lyrics

 

Mhunnttam tem kantar aikat mojea baiam-babanim,
Kitem dektanv ami hea patki dolleanim,
Purvoz amche sonvsar bhonvle aplea cholon paimanim,
Sonvsaran bore dis kadlet fokot fuddleach maimanim.

Ch Adlea maimanche put, korit te ghorcheanchi sudh
Pielelet dekun te khaxea maimchem dudh – khaxea maimchem dudh
Atanche zaleat zud, oklanchi aikotat budh
Pionk nam dekun te khaxea maimchem dudh – khaxea maimchem dudh

Adlea putanim maim-paik poslint dhaddun duddvanchim notam,
Aplea khas dudan main putanchim bhorlelim pottam,
Atanche put te xikpam xikon maim-paicher martat khonttam,
Karann te vhodd zaleat pion tim dudhachim latam.

Ch Mhunnonam atam vidan, vaitt kelem mhunn putan
Vaitt kelem mhunn tuka, latantlea dudhan – latantlea dudhan
Vaitt zalear sudan, sopnetolo nidan
Vaddla tor put tuzo, avoichea dudhan – avoichea dudhan

Sangtam tim utram bhoinnim tum chotraen montin dhor,
Tujea putak diamant bhangaran tum bhor,
Bhurgeank moladik maimchem dudh taka dusrem kaim zainam sor,
Maimchem rinn farik korunk zainam kiteak mhunttat tor

Ch Khuim atam hanvem sodchem, zaitem mevta gaichem
Konn atam dit mhaka, dudh moje maimchem – dudh moje maimchem
Udik mevta bhaimchem, bhaimchem sukot tor noichem
Mevchenam portem amkam, dudh amche maimchem – dudh amche maimchem

 

Suggested Songs

Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette

Mog Mogak Ashelo – Lyrics | Riya Dsouza

DOXIM KORI NEZO – Lorna | Hortencio Pereira | Mangoansongs

HANV TUJEM TUM MHOZO – Lyrics | Wilma Lopes

Mummy Daddy | Konkani New Song | Albert Pinto | Mangoansong

Vhoddekar Konkani Song Lyrics – Shailendra Singh & Dilraj Kaur

Novreancho Balcheanv – Rita Rose

 

Read More

Fairy Tale Love – Love at First Sight, a cute short story. Who says teenage love is plan fantasy?

Teenage love is something that packs enough innocent charm to make even the coldest hearts go warm. That is the special thing about love.

The fact that most long and short teenage love stories have the same struggles which every person has. When the love is true and pure, like love generally is in most short teenage love stories

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.