Adar Lyrics | Remmie Colaco | Old is Gold | Konkani Song

Adar Lyrics | Remmie Colaco | Old is Gold | Konkani Song

Adar Lyrics | Remmie Colaco | Old is Gold | Konkani Song

 

Song: Adar
Singer: Remmie Colaco
Lyrics: Remmie Colaco
Music: Not Known

 

 

 

Adar Lyrics

 

Aik ostorek rochun Devan dadleak dilea
Pois korunk khonti ani chintnacho bhar
Khorench cheddeam modem fokot ek cheddum aslear
Kaiborem sobta amchem ghor-dar
Ostori dadleachi sounsarant sangatinn
Tachea fuddaracho adar
Kazar zatoch bhoinni ghovacheach gharant
Sobta tumcho fuddar

Bhoinni hea utrancho ugddas tum dhor
Ghovachem ghor sogllem sukhan tum bhor
Ostori sounsarant dadleachi khorench vortouta
Ek jivitachi zhor
Potik tujea dhadoxi korxi tor
Mogak tujea kitench zanvchenam sor
Kazar zatoch ankvarponnailem visron
Fokot tujea ghovachoch mog tum kor

Putak zai mhunn adar maim taka korta kazar
Lokager hanga-thuim rinn kaddun
Put aple mainchem chintun apnnak sangatinn haddta
Igorjent sakrament zoddun
Hem bhoinni chintinaim, tum hanga-thuim bhountai ghovak soddun
Sangat koslo faido main putak kazar korun gharant sun haddun?

Aik bhoinni, sangtam tem visronaka
Kazar zatoch kaide asat tuka
Ghovachea gharant bhitor sortokoch
Tache familik kedinch vaitt utor diunaka
Ghovachi maim asa, sambhall tika
Potik ticheo kexi sangonaka
Zorui hem tujea lagim ghoddchenam tor
Konventan voch, kazar tum zaunaka

Ek pautt kazar zatoch, ghovachea gharant vetoch
Hanga-thuim bhonvonk mevonam
Punn thoddim mainger veta, dadleam-mogiank sodunk
Portim ghara pavonam
Aikat bhoinnani, kazar zatoch tumi
Oxem korunk favonam
Bori bail asa ti ghovachem ghor soddun mainger ravonam

Ch.
Kazar zaun dusreachem padd ghalchem nhoi
Ghovak soddun ieun mainger ravchem nhoi
Resperadis bhoinni igorjen padr vigaran
Tuka sanglam tem visorchem nhoi
Kitloi vaitt zalear potik sanddcho nhoi
Kazari bail tum, varear bhounchem nhoi
Aikat cheddvanchea maim-paik sangtam
Dhuv ghovak soddun ailear gharant gheunchem nhoi

 

 

Suggested Songs:

 

Modhieo Lyrics | Luis Martins & Lourdes Collaco | Old Hits

Jirjirem Lyrics | Nolasco Dias & Theresa Mendes | Konkani Song 

Ghagreachem Manam Lyrics | Rita Rose | Popular Song

Bailek Bhietai Lyrics | Aleixinho De Candolim | Konkani Old Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.