Bikhechi Kotti Lyrics | Konkani Song By Aleixinho De Candolim

Bikhechi Kotti Lyrics | Konkani Song By Aleixinho De Candolim

Bikhechi Kotti Lyrics | Konkani Song By Aleixinho De Candolim

 

 

Song: Bikhechi Kotti
Singer: Aleixinho De Candolim
Lyrics: Aleixinho De Candolim
Music: Not Known

 

 

Bikhechi Kotti Lyrics

 

Kallzan mojea fugar zata eok ghutt, gheun bonvtam mathear sintimentacho mukutt
Sath vorsam zalim kazar zaun Bombaim gelear mozo put
Kiteak re puta korinaim tum moji sudh, konnem mhunnon dili tuka tosli budh
Ganvan bonvon bhik magtam puta pai tuzo anv khud

Kitlo puta tum khuxeal Bombaim terran jietai
Sath vorsam zalim gelear, dolleamcher mojea niettai
Punn hea tujea bikari paik ek panch rupia dhaddunk bailek bietai
Anv vollvoltam nisak tum puta thoim Brandy Rum pietai

Chintun puta zomnik lagonam paim, tuje xivai adar naslo ani kaim
Kitli tuji apurbai kori, boddoloi amche thaim
Aikon puta soglem tum zannaim, rinnkaranim pinneor kelem ghora ani baim
Hea sintimentanin khotta tuji moron gheli puta maim

Maimchem puta dukh chintun dottorek paiem lagonam
Dis bhor anvem bhik maglear potachi kaim bhuk bhagonam
Ani hem tujem chintun bodmasponn kitem zait mojea jivak bhogonam
Punn borem tujem zanv puta tuka anv vaitt magonam

Ugddas tuzo korin puta anv tor, kallzak mojea dukhiche zaum ieta khor
Sozmotalom tunch mhunnon mojea dhir adharachi zor
Noko zalom boldot mhunn rogtacho kor, mattarponnar dukhi tunvem dili heo khor
Tuzoi estad osoch zatolo puta motin math ugddas dhor

Sonvsaran puta soglleankuch toddeo polkeo asta sorti
Kaim nezo tuvem toxem kelear Dev ghetolo tuji zoddti
Tum puta bombaimchea terran ozaranim moddtai hindustani notti
Maka favo kelear puro Devan hi moji bhikechich kotti

 

 

Suggested Songs:

 

Chint Munxea Lyrics | Classic Song by Wilson Mazarello

Dev Niddonk Nam Lyrics | Konkani Song by Alfred Rose

Sopnnan Fottoilo Lyrics | Cover by Fevan Cruz

Maria Konkani Song by Mohd. Rafi & Lorna

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.