Kazari Bhoinni Lyrics | Alexinho de Candolim | Konkani Songs

Kazari Bhoinni Lyrics | Alexinho de Candolim | Konkani Songs

Kazari Bhoinni Lyrics | Alexinho de Candolim | Konkani Songs

 

 

Song: Kazari Bhoinni
Singer: Alexinho de Candolim
Music: Not known
Lyrics: Alexinho de Candolim

 

 

Kazari Bhoinni Lyrics

 

Aik mhoje kazari bhoinni, sangtam thoddeach utrani
Sonvsar tuzo surngaila diamant fatrani
Govai ravon neketramnim, sangat tuka dila vhoddilani
Tor sang dusreanchi axea tuka kiteak ani?

Vaitt zanv boro, tuzo sakrament khoro bhoinni, dusro anink kiteak zai?
Dolleam add sonvsar padd, umttun visvaxi zhadd, tum hanga thuim kiteak uddnnam martai?
Tonddar laie poie ghovache dhankun dolle, bhoinni lokak fottoi nakai
Ghov Bombaim, tum Goeam, tuzo resped paula Moieam
Hem sovnsar zannam punn noko tuzo maim-pai

Hem hanv tukach mhunnonam, asat oxim zaitim zannam
Bavarthi ghovachea dolleank bandtat panam
Hanga thuim marun uddnnam, dhadoxi zaxi kednam?
Gomtelem kuddint rogot sukot tednam

Khar nhoi voinni, tum aik mhoje bhoinni, vetai sakramentacher add
Dennem ani ghennem ghetlem zait konnem? Umttinakai fuddarachem zhadd
Ghoracho divo, uzvadd tuka zavo, bhoinni ghor-dar korinakai padd
Don bhitorlem ek kadd, borem tem ghovak dhadd, punn sakrament korinakai vibadd

Maim-pai sogllem tuka korit, dotin bhangaran bhorit
Punn bhoinni tunch sang, noxib tuka konn dit?
Godd mhunnon khaunakai mitth, sambhau kazari jivit
Gharach jeu tujench borem mhunn sourak xit

Hanga thuim bhovon, choriam lipon ravon, bhoinni kortai chintinastanam
Kortub thainchem, udok don bainchem, pietai sakrament astanam
Fott tor chintun poi, hem kortub zobor nhoi, Devak bilkuluch mandonam
Korun dusreachi as, tum nagoitai visvas, hem Dev tuka kedinch bhogxichonam

 

 

Suggested Songs:

 

Bailek Bhietai Lyrics | Aleixinho De Candolim | Konkani Old Song

Mopa Airport Lyrics | Mopa Airport by Wilson and Sharon Mazarello

Bhav-Bhav Lyrics | Alfred Rose & Remmie Colaço | Konkani Song

Limbuwalla Lyrics | Joe Rose, Lourdes Collaço & Clarice Afonso | Konkani Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.