Washing Machine Lyrics | Bab Peter | Konkani Old Hit Song

Washing Machine Lyrics | Bab Peter | Konkani Old Hit Song

Washing Machine Lyrics | Bab Peter | Konkani Old Hit Song

 

Song: Washing Machine
Singer: Bab Peter
Lyrics: Bab Peter
Music: Babush Fernandes

 

 

 

Washing Machine Lyrics

 

Main Pai uloitat tim utram sodanch, burguim xinctat muntat poi tem khorrem
Mai Paichem ulloup burghuim astanam, jikhonn dhortat khorem
eok burgo vankdea rostacher pauta, tea burgiak lagot tor tem vait varem
Au jem kitem tumkam sangonk sodta tem, sindidan aikat purem
Avem mojea dolliannim pollonkk nam, punn hem potracher ailelem xappun
Tednam moje dolle dhukannim borle, hi bhirankull khobor vachun
Ho bhirankull kauz goddonk ekuch kharran, kitiak Mai gunneavkari mhunn attun
Konnuch sopnant passun chintunk pauchonam, kednach oxem ghoddot munn

Sobhit ghou baillanchem zoddem aslem, kazar tim zallim mogan astanam
Ekvottacho kuin eok cheddo zallo, ghoropit khott nastanam
Upran Devan tanguer ek cheddum dillem, cheddiak tea tisrem voros choltanam
Punn tem zolmanunt koxem khalem zalem, fokot ekloch Dev zannam
Cheddo ghoropit zallo rupan, punn cheddum khalle zalem noxibann
Tea dogainn burgiank kuin guinnian naslem, inocent tim aslim lhan
To cheddo sodanch Maink aple vinchari, sang Mai bhoinn khali khoxi zali rupan
Main munno baba tem ghorem zatelem, taka ghalit tor washing machinan

Gharant konnuch sirvidoran naslim, ghorchem kam appoun eklich kortali
Ghov ticho Dubai bori sirvice khori, appoun ti ghor sambautali
Put ticho sodanch tika vinchari, sang Mai bhoinn khali khoxi zali apli
Ti munno washing machinan ghatliar, ghori zaun bhair sorteli
Main tachi fokanannim uloitali, cheddo tim utram sodanch akoitalo
Toxench tem washing machine Main apli, khoxem choloita oitalo
Bhoinn apli ghori zait munn babdian, Mainchia fokanacher visvas velo
Main nastanam washing machinan ghalun, bhoinnicho aple khimo khelo

Ghuinian naslelea tea inocent burgian, bhonnik aplea washing machinan ghali
Chintun ti aplea porim ghori zaunk, machinant thann bair sorteli
Main etoch Maink aplea dakhoilem tannem, bhonnik washing machinan ghaleli
Washing machinant bhitor khainch naslem, rogtachi bhain zaleli
Main tachi sodanch fokanna kori, punn cheddiak babdiak kuin guininan naslem
Poieat tea khaltia fokannachi lissav, cheddian Maink aplea dilem koslem
Washing machinan ghaliar bhoinn morot munn, cheddian babdian kednach chintunk naslem
Main laguim hatt zoddun upkar magtam, burgian thaim fokan khori nam zaunk oslem

 

Suggested Songs:

 

PWD – Lyrics – Bab Peter

Mog Boom Boom – Lyrics | Bab Peter

Old Song – Ghantt – Konkani Song by Bab Peter

Milagranchi Saibinn Lyrics – Bab Peter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.