Bessanu Nastannam Kazar - Lyrics | Alfred Rose

Bessanu Nastannam Kazar – Lyrics | Alfred Rose

Bessanv  Nastannam Kazar – Lyrics | Alfred Rose

 

Lyrics: Alfred Rose

Music: Alfred Rose

 

 

Bessanv Nastannam Kazar – Lyrics

 

Main-pain vadoun maka xikop dilem
Mogan anv poddtoch, tannim kitem kelem
Kazar zainakai mhunn, zaitench sanglem
Kazar zaxi tor, ghor tuka bond zalem

Cheddvak koxem soddtolom
Kalliz koxem dukoitolom
Itlim vorsam taka gheun bhonvlolom
Ubot koxem ghaltolem
Main Pain bessanv aplem dilemnam
Kazar anv zalom, ghorchim nastannam

Thoddeam disanim anv ghara gelom
Kallim tondam poun anv dukhi zalom
Mojeach gharan anv, eok dusman koso zalom
Bhau Bhoinnam anslim, matxe khoxi zalom

Devan amger bab dilo
Bhoinnik gheun bhau pollounk ailo
Putak mojea, to ghara vortalo
Bailekui kednaim tho gheun vetalo
Bhurgeak lagon maim-pai mudar zalim
Doxim zal’lim kallzam porot ektaim zalim

Pai main ghorabeachem nattok kelem
Sezarchea lokak tondd korun dilem
Bessanv dinastannam mojem kazar zal’lem
Rogot tem rogot, porot ek zalem

Oxem aiz zaitinch zannam kortat
Bhurgeak aplea tim dukhan ghaltat
Bessanv aplem tim addaitat
Porot sogllim magir ekttaim zatat
Lokan tanche modem poddchemnhoi
Pai maimnim chintchem, nattok korchemnhoi

Pai maimnim chintchem, nattok korchemnhoi

 

Suggested Songs

 

Bela Bela – Lyrics | Antonio Dsouza | Alfred Rose

Burak Puroi – Lyrics | Minguel Rod | Konkani Old Song

Fuddaracho Raza – Lyrics | Konkani Mando | Traditional Song

Devache Vedi Sorim – Lyrics | Konkani Devotional Songs

Jivith Adhurem – Lyrics | Mangoansongs

Suryacha Kirnani – Lyrics | Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus

Namaan Tuka Ae Bhaagi Avoipona | Wilfy Rebimbus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.