Antonette

Zati Lyrics

Zati Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes

Zati Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes – Details Song: Zati Singer: Antonette Mendes Lyrics: Not known Music: Not known     Zati Lyrics   Scholachea bhangkar au tujea mogan podlelem Kednach maka sandchonam nam, munn tuvem sanglelem Kazar korunk bhavannim mojea, rinnam kaddun bhangar kelelem Zati mandun negar gueloi re, uttor delelem Chintlem […]

Zati Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes Read More »

Dothi Magon Lyrics

Dothi Magon Lyrics | Konkani Hit Song by Antonette Mendes

Dothi Magon Lyrics | Konkani Hit Song by Antonette Mendes – Details Song: Dothi Magon Singer: Antonette Mendes Lyrics: M. Boyer Music: Not known   Dothi Magon Lyrics   Kalliz khoxen bhorlem mojem Sasnank zatelim anv tujem Zaun anv cheddum goribachem, utor dilem kazarachem Bessanv poddom re tujer Devachem Dotti magon cheddeani, noureani tanchea ghorcheani

Dothi Magon Lyrics | Konkani Hit Song by Antonette Mendes Read More »

Pixem Lyrics

Pixem Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes

Pixem Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes – Song Details Song: Pixem Singer: Antonetted Mendes Lyrics: Joe Rose Music: Not known   Pixem Lyrics Pixem Pixem Pixem Pixem Pixem HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA HA-HA-HA-HA… Hath mozo tunvem dhorloi iskolak vetanam Beiz mozo tunvem ghetloi praicher choltanam Jurament maka diloi khursaxim vortanam Hem soglem visorloi mozo guneav

Pixem Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes Read More »

Konkani Song Devachem Call | Antonette Mendes | Old is Gold

Konkani Song Devachem Call | Antonette Mendes | Old is Gold

Konkani Song Devachem Call | Antonette Mendes | Old is Gold – Details   Song: Devachem Call Singer: Antonette Mendes Lyrics: Vincent Music: Banish de Arambol/Mumbai     Konkani Song Devachem Call   Hem mojem tem tujem mhunnon, sonvsark zogoddtat xannem Kitle zogddon aiz passun sonvsar vinkto gheunk nam konnem chintat mure mojea bhavanim, thoddea

Konkani Song Devachem Call | Antonette Mendes | Old is Gold Read More »

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes – Details   Song: Marie Concessao Singer: Antonette Mendes Lyrics: Not known Music: Not known     Konkani Song Mari Concessao   Maim-Paiger anv eklench cheddum nanv mojem Marie Concessao Santimol raifolla dongor thoimsor moje maim-paicho ganv Angonneanmim magon ghetlam mhunn sogott korit istimossanv Chedde maka poile

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes Read More »