C. Alvares

Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette

Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette

  Ghovachem Ghor Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette   Ghovachem Ghor – Lyrics CA:Athin gomtean kaim nam, pixem koxem tum bonvtai Kitem zalam tem sang, oxem kiteak bhoinni roddtai AD:Irmao noxib mojem futtlem, hem dukh mista anvem kaddunk zai Aslem naslem kelem kunheadan gheunk nam upai CA:Kitem ghara taka ieum di, tache moddtam anv

Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette Read More »