Bailek Bhietai Lyrics | Aleixinho De Candolim | Konkani Old Song

Bailek Bhietai Lyrics | Aleixinho De Candolim | Konkani Old Song

Bailek Bhietai Lyrics | Aleixinho De Candolim | Konkani Old Song

 

Song: Bailek Bhietai
Singer: Aleixinho De Candolim
Lyrics: Aleixinho De Candolim
Music: Not Known

 

 

 

Bailek Bhietai Lyrics

 

Kallzan mhojea fugar zata eok ghutt
Gheun bhonvtam mathear sintimentacho mukutt
Sat vorsam zalim kazar zaun Bombaim gelear mhozo put
Kiteak re puta korinaim tum mhoji sud
Konnem mhunnon dili tuka tosli bud
Ganvan bhonvon bhik magtam puta pai tuzo hanv khud

Kitlo puta tum khuxeal Bombaim terran jietai
Sat vorsam zalim gelear, dolleancher mhojea nietai
Punn hea tujea bhikarea paik ek panch rupia dhaddunk bailek bhietai
Hanv vollvolltam nisak tum puta thoim brandy rum pietai

Chintun puta zomnik lagonam paim
Tuje xivai adar naslo ani kaim
Kitli tuji apurbai korim, bodol’loi amche thaim
Aikon puta sogllem tum zannaim
Rinnkaranim pineor kelem ghor ani baim
Hea sintimentani kotta tuji moron geli puta maim

Mainchem puta dukh chintun dot’torek paiem lagonam
Dis bhor hanvem bhik maglear pottachi kaim bhuk bhagonam
Ani hem tujem chintun bodmasponn kitem zait mojea jivak bhogonam
Punn borem tujem zanv puta tuka hanv vaitt magonam

Ugddas tuzo korin puta hanv tor
Kallzak mhojea dukhiche zaum ieta khor
Sozmotalom tunch mhunnon mhojea dhir adharachi zhor
Noko zalom boldot mhunn rogtacho kor
Mhatarponnar dukhi tunvem dili heo khor
Tuzoi estad osoch zatolo puta motin mat ugddas dhor

Sonvsarant puta soglleankuch dhoddi-polkeo astat sorti
Kaim nezo tuvem toxem kelear Dev ghetolo tuji zoddti
Tum puta Bombaimchea terran hozaranim moddtai Hindustani nott’tti
Maka favo kelear puro Devan hi moji bhikechich kott’tti

 

 

Suggested Songs:

 

Poi Poi Lyrics | Konkani Song by  Antonette, M. Boyer & Young Chico

Amig Lyrics – M. Boyer & Young Chico | Konkani Song | Old Song

Kazar Zalo Lyrics | Platilda Dias  | Chris Perry | Old Hit Song

Kettis Lyrics | M. Boyer & Sophia | Old Konkani Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.