Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette

Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette

 

Ghovachem Ghor

Ghovachem Ghor by C.Alvares & Antonette

 

Ghovachem Ghor – Lyrics

CA:Athin gomtean kaim nam, pixem koxem tum bonvtai
Kitem zalam tem sang, oxem kiteak bhoinni roddtai
AD:Irmao noxib mojem futtlem, hem dukh mista anvem kaddunk zai
Aslem naslem kelem kunheadan gheunk nam upai

CA:Kitem ghara taka ieum di, tache moddtam anv paiem
Sukhan tum assonk zai mhunnon tuka doth dil’li anvem
AD:Iramanv tambddem kapodd neson maka dhaddleli tunvem
Atam kanknam mojim foddun ghalunk lainakai kaiem

CA:Rogtachem udok kel’lem bhoinni dothik tuje lagon
Kalliz susurta bhoinnim tum gelaim mhunn bagon
AD: Kitem anv korum irmanv noxibar kanvlo gelo agon
Aiz don moineam zale ache-tache tandu addtam magon

CA:Chol bhoinni tum ghara ye tachi vatt tuka naka
AD:Hanv morosor urlim kazar korun dhaddlaim thoim maka
CA:Itlem dukh tuka tannem diun toru tachich voddvik tuka
AD:Hanvem sakrament zoddla mojean soddi nezo taka

CA:Dukhamnim dolle bhortat bhoinni dog-dog tuje chintun
Sukhan tuka vaddoilem tum moji eklich bhoinn dekun
AD:Irmao dukh-sukh Devachem dennem konnachoch guneav nhoim antun
Soglem anvem sonsunk zai zanv Devachi koxi mhunn

CA:Kazar korun bhoinni tuka koslem favo zalem dukh
AD:Kednam tori ghorkar mozo vollkoloto apli chukh
C:Moron tum bhoinni vetelem oxim marun pottachi bukh
M:Kain porva nam sorgar tori Devan dilear puro sukh

 

Suggested Songs

Aya – Mestha – Lyrics | Wilfy Rebimbus

Liliana – Lyrics Chris Perry | Mangoansongs

Goenchea Mhojea Goenkarano – Lyrics | Ulhas Buyão

DOXIM KORI NEZO – Lorna | Hortencio Pereira | Mangoansongs

Prem – Henry D’Souza & Helen D’Cruz | Mangoansongs

Yo Moga Tum Mojea Sukha | Rita Lobo-C.Alvares | Mangoansongs

Shegunachi Sunn – Singer Dony Asha | Jerome D’souza

Saudichem Kantar – Lorna | Lyrics & Music By Chris Perry

Kaliz Lastha Lyrics | Vocalist | Velita Lobo | Konkani Mangalorean Song

 

Read More

Fairy Tale Love – Love at First Sight, a cute short story. Who says teenage love is plan fantasy?

Teenage love is something that packs enough innocent charm to make even the coldest hearts go warm. That is the special thing about love.

The fact that most long and short teenage love stories have the same struggles which every person has. When the love is true and pure, like love generally is in most short teenage love stories

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.